PŘÍSNÝ ZÁKAZ ŠÍŘENÍ VIDEA! 

Provozovatel obchodu:
Petra Petřeková
Sídlo podnikání: Borovského 2317/5, Karviná, 734 01 

IČ: 05935083

A. ÚVOD
B. OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ ZBOŽÍ
C. PLATEBNÍ PODMÍNKY
D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. ÚVOD
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod www.petrapetrekova.cz, provozovatel Petra Petřeková, s místem podnikání Borovského 2317/5, Karviná, identifikační číslo 05935083  a určují podmínky prodeje a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího www.petrapetrekova.cz a kupujícího (dále také zákazník).
Informace o provozovateli internetového obchodu www.petrapetrekova.cz jsou uvedeny v záložce KONTAKT.

B. OBJEDNÁNÍ KURZU
1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek.
2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy, čímž dojde k platnému uzavření kupní smlouvy. Potvrzovací e-mailová zpráva bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky.
4. Zákazník je povinen při objednávce uvádět i telefonický kontakt, nebrání-li tomu závažné okolnosti.
5. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info.petrafotografka@email.cz . Zákazník napíše do předmětu zprávy Oprava objednávky a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.
6. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, že při nedostavení se v termínu daném u jednotlivého zakoupeného kurzu, nevzniká nárok na náhradu škody.
8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
9. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

C. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu kurzu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) platbou kartou nebo online platebním tlačítkem PayPal v e-shopu
b) bezhotovostním převodem na jeden z účtů prodávajícího, uvedené v e-mailu s potvrzením objednávky.
2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený bankovní účet prodávajícího.

D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Provozovatel internetového obchodu www.petrapetrekova.cz  prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje fyzických osob budou využity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výhradně za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci plateb fyzických osob učiněných bankovním převodem.
2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů pro výše uvedený účel v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.